Política Privadesa

Condicions d'ús, Protecció de dades i Política de privadesa

L'enviament de dades pesonals per part dels usuaris, suposa el seu consentiment exprés perquè les seves dades siguin tractades de manera utomatitzada i incorporades en un fitxer titularitat de FUNDACIÓ ASSISTENCIAL MÚTUATERRASSA, registrat a l'Agència Española de Protección de Datos, que la seva finalitat és la prestació sanitària als usuaris dels centres de la entitat.

FUNDACIÓ ASSISTENCIAL MÚTUATERRASSA utilitzarà les dades facilitades a partir d'aquest formulari a efectes de coordinar l'event programat. La informació facilitada és confidencial i no serà facilitada a terceres persones.
L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades facilitades.

FUNDACIÓ ASSISTENCIAL MÚTUATERRASSA com a responsable del fitxer, garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en concret la LO 15/1999 i el seu reglament de desenvolupament aprovat pel RD 1720/2007.

Els usuaris poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al servei d'atenció a l'usuari de FUNDACIÓ ASSISTENCIAL MÚTUATERRASSA.

1. DADES IDENTIFICATIVES
En compliment amb el deure d'informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflexen les següents dades: l'empresa titular de domini web és MútuaTerrassa (en endavant Mútua Terrassa), amb domicili a aquests efectes en plaça Dr. Robert, 5 , número de C.I.F.: G-668 86 144 inscrita en el Registre Mercantil. Correu electrònic de contacte: comunicacio@mutuaterrassa.cat del lloc web.

2. USUARIS
L'accés i/o ús d'aquest portal de MÚTUA TERRASSA atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des de dit accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Dites Condicions seran d'aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d'obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL
www.mutuaterrassa.com proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents a MÚTUA TERRASSA o als seus llicenciants als que l'USUARI pot tenir accés.
- L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Dita responsabilitat s'exten al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En dit registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veras i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la que serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa.
- L'USUARI es compromet a fer un ús adient dels continguts i serveis (com per exemple serveis de chat, foros de discusió o grups de notícies) que MÚTUA TERRASSA ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a
(i) incòrre en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic;
(ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;
(iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de MÚTUA TERRASSA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin subsceptibles de provocar els danys anteriorment dits;
(iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar-los i manipular els seus missatges.

- MÚTUA TERRASSA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la juventut o la infantesa, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adients per a la seva publicació. En qualsevol cas, MÚTUA TERRASSA no serà responsable de les opinions aportades pels usuaris a través dels foros, chats, o altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES
MÚTUA TERRASSA compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel que s'aprovi el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i a més la normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per això, juntament a cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a comunicacio@mutuaterrassa.cat, haurà de fer saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, l'adreça del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.
Així doncs, MÚTUA TERRASSA informa que dona compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
MÚTUA TERRASSA per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, aixi com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, audio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de MÚTUA TERRASSA o be dels seus llicenciants. Tots els drets reservats.

En virtut del que es disposa als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, quedin expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de MÚTUATERRASSA.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de MÚTUATERRASSA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de MÚTUA TERRASSA.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
MÚTUA TERRASSA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

7. MODIFICACIONS
MÚTUA TERRASSA es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

8. ENLLAÇOS
En el cas que en www.mutuaterrassa.com es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, MÚTUA TERRASSA no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas MÚTUA TERRASSA assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D'EXCLUSIÓ
MÚTUA TERRASSA es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

10.GENERALITATS
MÚTUA TERRASSA perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11.MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA
MÚTUA TERRASSA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
La relació entre MÚTUA TERRASSA i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Terrassa, sense perjudici que legalment s'estableixi un altre fur.